Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla

Opis

Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla to organizacja pozarządowa posiadająca doświadczenie w kampaniach społecznych skierowanych do osób starszych.

Pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także Policji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz pod energetycznym patronem Taurona, FAO realizowała wspólną kampanię społeczną „Nie znasz, nie otwieraj”.

FAO przystąpiła do budowy pierwszej w Polsce platformy współpracy podmiotów publicznych, mediów i biznesu, skupionych wokół idei „Przyjaźni seniorom”. Jej celem jest działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, uproszczenia procedur administracyjnych i poprawy standardów na rynku produktów i usług. Państwo przyjazne seniorom to bowiem państwo przyjazne obywatelowi.

Przyjaźni seniorom, otwarci na Trzeci Wiek

Program ochronny Fundacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla

Demografia mówi jasno: żyjemy coraz dłużej i coraz więcej wśród nas ludzi starszych. Starzejące się społeczeństwo staje się w państwach rozwiniętych - również w Polsce - synonimem przemian: rozbija zastane systemy emerytalne, służbę zdrowia, opiekę społeczną, a nawet niedostosowany do współczesnych realiów system bezpieczeństwa na rynku towarów i usług.

Spojrzenie na zmiany demograficzne z perspektywy modernizacji nieprzystających do potrzeb struktur ochronnych i opiekuńczych państwa to zapowiedz godnego życia i jego wyższych standardów.

Seniorzy i „starzejące się społeczeństwo” nie muszą być ciężarem dla grupy aktywnej w sile wieku lecz wartościową siłą gospodarki. Organizacje, instytucje i firmy, które to w porę dostrzegą, staną się katalizatorami zmiany jakościowej i świadomościowej związanej z funkcjonowaniem osób starszych w życiu społecznym.

Bo państwo przyjazne seniorom to państwo przyjazne obywatelowi.

Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas realizacji kampanii społecznej „Nie znasz, nie otwieraj” prowadzonej w 2014 roku (jej patronem energetycznym był Tauron a honorowy patronat objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich), gromadzimy wokół siebie instytucje i firmy, które w swojej strategii nie zapominają o tworzeniu przejrzystych zasad, czytelnych dla osób starszych; zapewniają im bezpieczeństwo, poprawę komfortu życia oraz aktywizację społeczną i zawodową.

Jako organizacja pozarządowa posiadająca doświadczenie w kampaniach społecznych skierowanych do osób starszych przystąpiliśmy do budowy pierwszej w Polsce platformy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, skupionych wokół idei „Przyjaźni seniorom”. Jej celem jest działanie na rzecz uproszczenia procedur administracyjnych i poprawa standardów na rynku produktów i usług.

Jej podstawowym celem jest poprawa czynników środowiskowych i społecznych, które wpływają na procesy aktywnego, zdrowego i bezpiecznego starzenia się. W tych działaniach wsparli nas już m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Komenda Główna Policji, Rzecznika Praw Konsumenta, Narodowy Fundusz Zdrowia. Wokół platformy FAO udało się zbudować unikalne zaplecze instytucji, które w swoich zadaniach mają pomoc i wspieranie inicjatyw ludzi starszych.

Dobrze pojmowana odpowiedzialność za trzeci wiek nie może jednak ograniczać się wyłącznie do zaplecza instytucjonalnego.

Jej współodpowiedzialną częścią powinny być również podmioty działające na rynku komercyjnym, których działania i wartości pokrywają się z ideą „Przyjaźni seniorom - Otwarci na Trzeci Wiek”. Fundacja Aktywnych Obywateli pozostaje instytucją łączącą obie sfery - publiczną i biznesową.

 

Podstawowe cele platformy ochronnej FAO:

  • propagowanie bezpiecznych zasad na rynku produktów i usług
  • upraszczanie i ujednolicanie procedur administracyjnych
  • współpraca sektora publicznego i biznesowego
  • znoszenie barier architektonicznych
  • aktywizacja zawodowa
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Data: 2015-01-12 pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora