Dokument archiwalny

Informacje o działalności Rady I kadencji

Pierwsze miesiące pracy Rady Krakowskich Seniorów.

Informacje o działalności Rady I kadencji
Fot. Kraków Dla Seniora

 

30 września 2014 roku, na pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybranej Rady Krakowskich Seniorów wybrany został 4 osobowy Zarząd RKS w składzie:

Przewodniczący RKS             - Pan Antoni Wiatr
Wiceprzewodnicząca RKS     - Pani Barbara Ostrowska-Płaszewska
Wiceprzewodnicząca RKS     - Pani Barbara Szafraniec
Sekretarz RKS                         - Pani Joanna Talar

Rada liczy 25 członków, w tym 11 mężczyzn i 14 kobiet. - wszyscy członkowie RKS przekroczyli już 60 rok życia i są mieszkańcami Gminy Kraków.

Członkowie RKS pracują na zasadzie wolontariatu nie pobierając żadnego wynagrodzenia za swoją pracę w Radzie.

Posiedzenia RKS odbywają się w zasadzie jeden raz w miesiącu, natomiast Zarząd Rady spotyka się cotygodniowo.

Obecnie RKS skupiona jest na tworzeniu wewnętrznej struktury organizacyjnej gwarantującej sprawne funkcjonowanie.

Powstał już Regulamin Pracy Rady oparty na Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Regulamin przewiduje utworzenie w RKS pięć Komisji Tematycznych:

  • Komisja aktywizacji osób starszych, współpracy z instytucjami Seniorów i więzi międzypokoleniowej,
  • Komisja profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia Seniorów
  • Komisja sportu, turystyki i rekreacji oraz infrastruktury dla Seniorów,
  • Komisja ds. ekonomicznych i lokalowych warunków życia oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu Seniorów,
  • Komisja edukacji, bezpieczeństwa, kultury i dziedzictwa narodowego.

Członkowie RKS biorą udział w konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe a dotyczących szeroko pojętej polityki senioralnej prowadzonej przez organa państwowe i samorządowe.

Rada Krakowskich Seniorów nazywana żartobliwie „Srebrną Radą” lub „ Radą Starszych” zaopiniowała Gminny Program Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów na lata 2015-2020 przedstawiony przez władze miasta.

3 grudnia 2014 roku członkowie RKS uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego oddziału dziennego dla Seniorów otwartego w Centrum Medycznym Scanmed Multimedics przy ulicy Armii Krajowej 5 w Krakowie dostępnego dla mieszkańców.

Ostatnie posiedzenie RKS odbyło się w dniu 11.12.2014 na którym uchwalono Regulamin Pracy RKS, wyłoniono skład osobowy poszczególnych Komisji Tematycznych a także powołano Rzecznika Prasowego RKS , którym został Marian Krzewiński.

Podjęto również kilka uchwał natury organizacyjnej oraz zainicjowano działania mające na celu ochronę terenów i miejsc przyjaznych Seniorom, zgodnie z Gminnym Programem Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów w Krakowie.

Przewiduje się pełnienie dyżurów przez członków RKS – raz w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 11-13 w pomieszczeniu Rady Seniorów, celem bezpośredniego kontaktu z Seniorami naszego miasta.

Z chwilą przydzielenia RKS numeru telefonu możliwy będzie również kontakt telefoniczny z członkami Rady Krakowskich Seniorów, a numer ten zostanie podany do publicznej wiadomości.

Obrady zakończyły się uroczystością świątecznego łamania się opłatkiem na którą to uroczystość przybyli: ks.bp. Grzegorz Ryś, ks. Stanisław Sudoł – proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie a także przedstawiciele Rady Miasta i Prezydenta Miasta z Panem Bogusławem Kośmidrem i Panią Anną Okońską-Walkowicz na czele.

Tą tradycyjną uroczystość uświetniły tematyczne występy artystyczne młodzieży i seniorów oraz wspólne śpiewanie kolęd.

W czasie posiedzeń RKS daje się zauważyć olbrzymie zaangażowanie poszczególnych członków Rady do działań mających na celu poprawę życia codziennego Seniorów, ochronę praw należnych Seniorom oraz zaktywizowanie środowisk senioralnych.

Walka z wykluczeniem społecznym Seniorów i ponowna ich integracja z zresztą społeczeństwa poprzez przywrócenie więzi międzypokoleniowej to najbliższe cele Rady Krakowskich Seniorów.

 

Marian Krzewiński - Rzecznik Prasowy RKS

Członek Rady Krakowskich Seniorów

PDF Sprawozdanie z działalności Rady za okres I półrocza /październik 2014 - marzec 2015/

 

RKS_Myślenice_1

 

RKS_Myślenice_2

Adres:
Aleja Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora