Dokument archiwalny

VI edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Zapraszamy do udziału w VI edycji akcji pn. „Miejsce przyjazne seniorom”. Akcja skierowana jest do instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”.

VI edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Fot. Kraków Dla Seniora

 

Każdy z nas bardzo chce, aby Województwo Małopolskie było przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców. Podejmujemy w tym kierunku wiele działań. Tym razem zapraszamy Państwa do udziału w akcji społecznej, mającej na celu współtworzenie na terenie naszego Miasta przestrzeni, które wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będą wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowisko osób starszych, a także pomogą im w realizowaniu codziennych potrzeb. 

Chcemy promować działające na terenie miasta Krakowa miejsca przyjazne seniorom”: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, medyczne,  użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane, a których oferta odpowiada na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat: „Miejsce przyjazne seniorom” i będą oznaczane specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

W VI edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

 • instytucje,
 • firmy,
 • organizacje,
 • urzędy,
 • osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadające pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu),

Aspirować do certyfikatu mogą również inne instytucje, które:

 • posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
 • utrzymują i rozbudowują ofertę,
 • potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
 •  realizują zniżki i rabaty dla seniorów,
 • posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób  starszych,
 • są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,
 • są miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym   dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Uwaga! Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań!!!

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków,
z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” (liczy się data stempla pocztowego).

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacja zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa, która przygotowuje listę wizytacji, przedkładana następnie do oceny przez Kapitułę konkursową, która weryfikuje przyznane certyfikaty, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia 2016 r.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz www.dlaseniora.krakow.pl

Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Akcja realizowana jest w oparciu o Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.


Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

 

PDF   Regulamin konkursu

PDF  DOC Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

PDF DOC Lista osób zgłaszających kandydaturę (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne) (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

PDF  DOC Zgoda na udział w akcji o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

PDF DOC  Formularz rekomendacji (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

PDF  DOC Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” (Załącznik nr 5 do Regulaminu)

Organizatorzy:

LOGO Małopolska LOGO ROPS         LOGO Kraków      LOGO PASIOS     

Patroni medialni:

LOGO Patroni medialni_MPS_2016

Adres:
Piastowska 32, 30-070 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora