górne tło

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM dokumenty IX edycji

DOKUMENTY AKCJI
"MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM"

 

PDF   Regulamin akcji 

PDF DOC Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”  Formularz zgłoszenia 

PDF DOC Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Wzór oświadczenia osoby uprawionej do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszanego do udziału w akcji, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

PDF DOC Załącznik nr 3 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Formularz Rekomendacji

PDF DOC Załącznik nr 4 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „miejsce przyjazne seniorom”

 


 

REGULAMIN

Akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

 

§ 1
Organizatorzy

Równorzędnymi organizatorami Akcji „Miejsce przyjazne seniorom” w myśl zawartego porozumienia o współpracy na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku starości, są: Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa porozumienie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (zwany dalej ROPS), ze strony Gminy Miejskiej Kraków – właściwa jednostka merytoryczna Urzędu Miasta Krakowa (zwana dalej UMK).

 

§ 2
Cel i przebieg akcji

 1. Głównym celem Akcji jest zwiększanie liczby miejsc dedykowanych w sposób szczególny starszym mieszkańcom oraz promowanie miejsc przyjaznych seniorom, działających na terenie Krakowa tj. kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje: kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, z zastrzeżeniem ust. 2, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez m. in. posiadanie specjalnej oferty skierowanej do osób starszych, odpowiednio przystosowanej przestrzeni, podejmowanie współpracy ze środowiskiem osób starszych czy też angażowanie się w działania na rzecz wsparcia ich środowiska.
 2. Z udziału w Akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.
 3. Certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”, zwany dalej certyfikatem jest przyznawany dla konkretnego miejsca, co oznacza, że podmiot nie może się nim posługiwać w innej lokalizacji, niż wskazana w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla każdej lokalizacji należy złożyć odrębny formularz.
 4. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat przyznawany na okres trzech lat kalendarzowych, licząc od daty przyznania do końca trzeciego pełnego roku kalendarzowego. Podmioty, które otrzymały certyfikat mogą go utracić przed upływem jego ważności, jeśli przestaną spełniać warunek, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu. Decyzję taką podejmuje Kapituła Decyzyjna na wniosek Kapituły Konkursowej.
 5. Miejsca, które otrzymają certyfikat będą promowane za pośrednictwem dostępnych kanałów medialnych, przede wszystkim poprzez: miejski serwis internetowy „Kraków dla Seniora” (dlaseniora.krakow.pl), Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), Kraków.pl, strony Województwa Małopolskiego wraz z telewizją, stronę ROPS (www.rops.krakow.pl) mediami patronującymi akcji itp.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1.  Warunkiem udziału w akcji „Miejsce przyjazne seniorom” jest złożenie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłanie listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30‑070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”, w terminie określonym przez Organizatorów w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do akcji, przez którykolwiek z podmiotów wskazanych w ust. 2 Regulaminu następujących dokumentów:
  1. wypełnionego formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, zgłaszanego do udziału w Akcji, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  3. w przypadku przedstawienia rekomendacji – oświadczenia osoby rekomendującej/osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu rekomendującego, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożeniem zgłoszenia podmiotu o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu w Akcji. Wzór rekomendacji wraz z ww. oświadczeniem stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2.  Zgłoszenia mogą składać:
 1. Do złożonego zgłoszenia można załączyć rekomendacje, których wzór stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.
 2. Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać łącznie przynajmniej sześć spośród poniższych kryteriów, tj. winien:
 1. posiadać ofertę - obok ogólnie dostępnej - specjalnie skierowaną do osób starszych (rabaty / zniżki, dedykowane zajęcia itp.),
 2. wykazać skuteczność w przekazywaniu seniorom informacji o przygotowanej specjalnie dla nich oferty,
 3. utrzymywać i rozbudowywać ofertę dla osób starszych,
 4. posiadać przestrzeń dostosowaną do potrzeb osób starszych,
 5. wykazywać się otwartością na potrzeby osób starszych,
 6. być miejscem, z którego oferty często korzystają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
 7. podejmować współprace ze środowiskiem osób starszych,
 8. angażować się w działania na rzecz wsparcia osób starszych.
 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do Akcji zostanie zamieszczone na stronach internetowych www.krakow.pl, dlaseniora.krakow.plwww.rops.krakow.pl.

§ 4
Przyznanie certyfikatu

 1. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła Decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.
 2. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń przeprowadzają członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora właściwej jednostki merytorycznej Urzędu Miasta Krakowa. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Centrów Aktywności Seniorów, Rady Krakowskich Seniorów a także organizacji pozarządowych, które zgodnie ze statutem podejmują działania na rzecz seniorów.
 3. Wizytacja miejsc zgłoszonych do akcji dokonywana jest przez minimum 2 członków Komisji Konkursowej, na podstawie listy wizytacji przygotowanej przez Komisję Konkursową, uwzględniają również miejsca, którym przyznano certyfikat w poprzednich latach, w oparciu o § 2 ust. 4 Regulaminu.
 4. Ocena wizytowanego miejsca następuje na podstawie formularza oceny (załącznik nr 4). Formalne rozpatrzenie zgłoszenia wraz z wizytacją zgłoszonego miejsca następuje w ciągu ośmiu tygodni od dnia złożenia dokumentów do udziału w Akcji.
 5. Po przeprowadzonej wizytacji miejsc zgłoszonych do Akcji ocenę zgłoszeń dokonują członkowie Kapituły Konkursowej. Skład Kapituły powołany zostaje przez Dyrektora ROPS. Kapitułę stanowią Dyrektor i przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele patronów medialnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zgodnie ze statutem podejmują działania na rzecz seniorów.
 6. Kapituła konkursowa przygotowuje listę rekomendacyjną i ewentualne wnioski o odebranie certyfikatu, Lista rekomendacyjna zostaje przekazana Kapitule Decyzyjnej, która ostatecznie podejmuje decyzję o przyznaniu lub odebraniu certyfikatu. Od decyzji Kapituły Decyzyjnej nie przysługuje odwołanie.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się najpóźniej do dnia 15 grudnia w danej edycji Akcji.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów Akcji.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wymaganych załączników, bez złożonych podpisów lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich skrótów i zmian redakcyjnych) zawartych w nadesłanych zgłoszeniach.