Dokumenty - MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM

Miejsce Przyjazne Seniorom Jedynka

DOKUMENTY AKCJI
"MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM"

 

PDF   Regulamin akcji 

PDF DOC Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”  Formularz zgłoszenia 

PDF DOC Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Lista osób zgłaszających kandydaturę (w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne)

PDF DOC Załącznik nr 3 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Zgoda na udział w akcji o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”

PDF DOC Załącznik nr 4 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Formularz rekomendacji

PDF DOC Załącznik nr 5 do Regulaminu akcji „Miejsce przyjazne seniorom”
Formularz oceny miejsca ubiegającego się o certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”

 


 

REGULAMIN

akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

 

§ 1 Organizatorzy

Równorzędnymi organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” w myśl zawartego porozumienia o współpracy na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku starości są: Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa porozumienie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków – właściwa jednostka merytoryczna Urzędu Miasta Krakowa.

 

§ 2 Cel i przebieg akcji

 1. Głównym celem akcji jest zwiększanie liczby miejsc dedykowanych w sposób szczególny starszym mieszkańcom oraz promowanie miejsc przyjaznych seniorom, działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.
 2. Z udziału w akcji wyłączone są podmioty, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów lub zostały powołane w celu podejmowania takich działań.
 3. Certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”, zwany dalej certyfikatem jest przyznawany dla konkretnego miejsca, co oznacza, że podmiot nie może się nim posługiwać w innej lokalizacji niż wskazana w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla każdej lokalizacji powinien zostać złożony odrębny formularz.
 4. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają specjalne certyfikaty miejsc przyjaznych seniorom, przyznawane na okres trzech lat kalendarzowych licząc od daty przyznania do końca trzeciego pełnego roku kalendarzowego. Podmioty, które otrzymały certyfikat oznaczający miejsce przyjazne seniorom mogą go utracić przed upływem jego ważności, jeśli przestaną spełniać kryteria, o których mowa w § 3 ust. 4. Decyzję taką podejmuje kapituła decyzyjna na wniosek kapituły konkursowej.
 5. Miejsca przyjazne seniorom będą promowane za pośrednictwem dostępnych kanałów medialnych, przede wszystkim poprzez: miejski serwis internetowy „Kraków dla Seniora” (dlaseniora.krakow.pl), Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), Kraków.pl, strony Województwa Małopolskiego wraz z telewizją, mediami patronującymi akcji itp.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w akcji „Miejsce przyjazne seniorom” jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo można przedłożyć formularz rekomendacji, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu (nie wymagane).
 2. Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom” w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do akcji, który zamieszczony jest na stronach internetowych organizatorów: www.krakow.pl; dlaseniora.krakow.pl; www.rops.krakow.pl.
 3. Zgłoszenia mogą składać:
 1. instytucje,
 2. firmy,
 3. organizacje,
 4. urzędy,
 5. osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca do udziału w akcji, w tym przypadku należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu),
 6. inne podmioty spełniające kryteria Regulaminu wymienione w ust. 4.
 1. Podmiot (miejsce) ubiegający się o certyfikat powinien spełniać przynajmniej cztery spośród poniższych kryteriów:
 1. posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
 2.  utrzymywać i rozbudowywać ofertę,
 3.  umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
 4.  realizować zniżki i rabaty dla seniorów,
 5.  posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych,
 6. wykazywać się otwartością na potrzeby osób starszych i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom,
 7. być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

 

§ 4 Przyznanie certyfikatu

 1. Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.
 2. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa powołana przez Dyrektora właściwej jednostki merytorycznej Urzędu Miasta Krakowa składająca się z przedstawicieli: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Centrów Aktywności Seniorów, Rady Krakowskich Seniorów, patronów medialnych oraz organizacji działających na rzecz seniorów. Wizytacja miejsc przez poszczególne zespoły komisji konkursowej, składające się z minimum 2 członków, następuje na podstawie listy wizytacji przygotowanej przez komisję konkursową, uwzględniającej również miejsca, którym przyznano certyfikat w poprzednich latach.
 3. Oceną zgłoszeń oraz weryfikacją przyznanych certyfikatów zajmuje się kapituła konkursowa, powołana zarządzeniem Dyrektora ROPS, składająca się z Dyrektora i przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, patronów medialnych oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów. Kapituła konkursowa przygotowuje listę rekomendacyjną i ewentualne wnioski o odebranie certyfikatu, a ostateczna decyzja o przyznaniu lub odebraniu certyfikatu podejmowana jest przez kapitułę decyzyjną.
 4. Formalne rozpatrzenie zgłoszenia wraz z wizytacją zgłoszonego miejsca następuje w ciągu ośmiu tygodni od dnia złożenia dokumentów do udziału w akcji.
 5. Komisja jest uprawniona do weryfikacji miejsc, którym przyznano certyfikaty w latach poprzednich.
 6. Ocena wizytowanego miejsca następuje na podstawie formularza oceny (załącznik nr 5) wypełnianego przez komisję konkursową.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się do dnia 15 grudnia w danej edycji akcji.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Nadesłane zgłoszenia wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatorów akcji.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania treści (w tym dokonywania w nich skrótów i zmian redakcyjnych) zawartych w nadesłanych zgłoszeniach.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 32, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz dlaseniora.krakow.pl

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora