Komunikat archiwalny

Konkurs Drzewo Pokoleń - III edycja

To już III edycja Konkursu, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów i osób, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach V Łódzkich Senioraliów.

Konkurs Drzewo Pokoleń - III edycja
Fot. Kraków Dla Seniora

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych inicjatyw w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego, które rozpocznie się w dniu 12 maja i potrwa do 24 maja 2018 r. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

WYNIKI KONKURSU

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie V Łódzkich Senioraliów, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukoronowaniem gali będzie koncert znanego artysty.

WAŻNE DATY

Konkurs realizowany jest w pięciu etapach:
Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród – 22 marca – 22 kwietnia
Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń do 25 kwietnia
Etap 3 – ocena merytoryczna – ogłoszenie nominacji – do 12 maja
Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty – 12 – 24 maja
Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców – 25 maja

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy mając na uwadze dobro seniorów, podejmują działania zmierzające do poprawy jakości ich życia.

W Konkursie Drzewo Pokoleń ustanowiono następujące kategorie nagród:

  • samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy sportu),
  • organizacja pozarządowa – kategoria  adresowana do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450);
  • senior – lider – kategoria adresowana do osób fizycznych lub grup nieformalnych;

Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata.

Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się we własnym zakresie lub zostać zarekomendowani przez samorządy oraz organizacje pozarządowe (samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą rekomendować działania/ projekty realizowane przez ngo, seniorów oraz grupy nieformalne).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.drzewopokolen.umed.pl.

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

PDF  REGULAMIN KONKURSU

SMALL DP__baner 1600x500.jpg

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK JACHOWICZ
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także